LISTA E REFERENCAVE

LISTA E REFERENCAVE

Ligje dhe akte
 1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë;
 2. Kodi i familjes i Republikës së Shqipërisë;
 3. Ligj 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”;
 4. Ligj 97/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”;
 5. Ligj 95/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar;
 6. Ligj 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”;
 7. Ligj 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”;
 8. OECD (2018), Ex-post assessment of regulation: Practices and lessons from OECD countries, OECD Publishing, Paris;
 9. Vendim i KLGj nr.316, datë09.2020, “Për miratimin e Rregullores “Për procedurat disiplinore në Këshillin e Lartë Gjyqësor”;
 10. Vendim i KLP nr. 171, datë09.2019, “Për miratimin e Rregullores “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe për zhvillimin e karrierës së prokurorëve”;
 11. Rregullore e brendshme e Shkollës së Magjistraturës të Republikës të Shqipërisë;
 12. Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2016-2020;
 13. Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2021-2025;
 14. Vendim i KLGj nr.264, datë11.2019, “Metodologjia e pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit”;
 15. Vendim i KLGj nr.209, datë10.2019, “Metodologjia për vlerësimin dhe pikëzimin e kandidatëve jogjyqtarë për në Gjykatën e Lartë”;
 16. Vendim i KLGj nr. 622, datë12.2020, “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”;
 17. Vendim i KLGj nr. 171, date 22.04.2021, “Për miratimin e Kodi i etikës gjyqësore;
 18. Vendim i KLGj nr. 47, datë02.2021 “Për miratimin e “Udhëzuesi “Për mbajtjen dhe plotësimin e tabelave me të dhëna statistikore për efekt të matjes dhe monitorimit të produktivitetit dhe efiçencës së gjykatave”;
 19. Vendim i KLGj, nr. 78, datë05.2019 “Për kalendarin e shqyrtimit tëçështjeve në gjykatën e apelit”;
 20. Vendim i KLP, nr.183, date 30.07.2020.
 21. VKM nr.409, datë06.2019 “Për miratimin e planit të veprimit 2019-2021 të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë”.
 22. Raporti Vjetor i Monitorimit Janar-Dhjetor 2020 në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë dhe të Planit të veprimit.