Masa 3.2.1

Masa 3.2.1

Përmirësimi i menaxhimit strukturor dhe administrimit të prokurorisë nëpërmjet planifikimit dhe menaxhimit eficient të burimeve njerëzore (152 shtesë).

Kjo masë kërkon nga PP që, së pari, të përmirësojë menaxhimin strukturor të organit të prokurorisë, nëpërmjet përcaktimit të një strukture të përgjithshme sa më funksionale të prokurorisë dhe, së dyti, të ndihmojë në procesin e administrimit të prokurorisë, duke miratuar rregulloren standard të organizimit dhe funksionimit të prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm, por gjithashtu duke përcaktuar rregulla të detajuara për procedurat e shpërndarjes së çështjeve, të cilat sigurojnë transparencë dhe mundësi të mjaftueshme verifikimi, apo kriteret për shpërndarjen e çështjeve, bazuar në ngarkesën dhe specializimin e prokurorëve, etj.

Masa vetë parashikon gjithashtu detyrimin e planifikimit dhe menaxhimit eficent të burimeve njerëzore dhe kjo lidhet drejtpërdrejtë me strukturën e prokurorive, përcaktimin e numrit të përgjithshëm të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, përgjegjësi e PP-së, numrin e prokurorëve në prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe apeleve, në bashkëpunim me KLP, por edhe me cështje që lidhen me buxhetin dhe mbarëvajtjen e punës në administratën e prokurorisë së juridiksionit të përgjithshëm (PP propozon dhe administron buxhetin e prokurorisë së juridiksionit të përgjithshëm).

Masa, në tekstin e saj, ka vendosur edhe një parashikim për 152 vende shtesë. Ky parashikim tregon se nevoja për shtimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore në prokurori është e lartë dhe emergjente. Megjithatë, vlen të përmendet se në formulimin e masës duhet të shmangen shifra apo parashikime konkrete.

Konkluzion: Kjo masëështë relevante me Rezultatin dhe e realizueshme, edhe pa u miratuar përfundimisht harta gjyqësore. Ristrukturimet, lëvizjet e brendshme, rishpërndarja e burimeve, procesi i planifikimit, etj, janë veprimtari që PP dhe prokuroritë vetë do të duhet t’i realizojnë në një frekuencë, të paktën 5-vjecare, me qëllim rritjen e performancës së tyre.