Skip to main content

Gjyqësori ne fokus

Ky website financohet nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e këtij webi është përgjegjësi e vetme e Institutit për Studimet Publike & Ligjore dhe dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Guidat

Meritokracia në Karrierat Gjyqësore

Metodologjia dhe Manuali i Monitorimit

Integriteti Gjyqësor

Guidë monitorimi për shoqërinë civile

Aksesi në Drejtësi dhe Gjykimi i Drejtë

Guidë monitorimi për shoqërinë civile

Transparenca e Gjykatave

Guidë monitorimi për shoqërinë civile

Manualet

Procesi i Rregullt Gjyqësor

Manual 1 - Monitorimi i aksesit në drejtësi dhe performanca gjyqësore për zhvillimin e një gjykimi të drejtë

Aksesi në drejtësi dhe komunikimi me përdoruesit e gjykatës

Manual 2 - Monitorimi i aksesit në drejtësi dhe performanca gjyqësore për zhvillimin e një gjykimi të drejtë

Afatet dhe Cilësia e Gjykimit

Manual 3 - Monitorimi i aksesit në drejtësi dhe performanca gjyqësore për zhvillimin e një gjykimi të drejtë

Meritokracia në Karrierat Gjyqësore

Manual 1 - Ngritja në detyrë në pozicionin e kryetarit të Gjykatës dhe në Gjykatat e Apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe administrativ

Meritokracia në Karrierat Gjyqësore

Manual 2 - Ngritja në detyrë e gjyqtarëve në Gjykatën e Posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe e gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë

Meritokracia në Karrierat Gjyqësore

Manual 3 - Emërimi i anëtarëve jo-gjyqtarë të Gjykatës së Lartë

Integriteti Gjyqësor

Manual 1 - Standardet ligjore, parimet deontologjike, sistemi i vlerësimit dhe i disiplinimit

Integriteti Gjyqësor

Manual 2 - Proceset e emërimit, trajnimit, vlerësimit, lëvizjes dhe promovimit të gjyqtarëve

Monitorimi i Transparencës së Gjykatave

Manual 2 - Disponueshmeria e vendimeve giygesore dhe aksesi ne dokumentet e giykatës. Praktikat e transparences ne funksionimin e brendshem te giykates

Standardet dhe kuadri ligjor për transparencën e gjykatave.

Manual 1 - Monitorimi i seancave dhe ecurisë së procesverbaleve gjyqësore

Kalendari

Kalendari Prill 2024

Datë 2 Prill
Transparenca në Gjykata
Universiteti i Tiranës “Fakulteti i Drejtesisë
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 3 Prill
Transparenca në Gjykata
Rr. Ismail Qemali, Godina nr. 3, Ap nr. 6, Tiranë
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 4 Prill
Transparenca në Gjykata
Qendra Rinore Arka, Rruga Palok Kurti, Nr. 1, Shkodër
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 5 Prill
Transparenca në Gjykata
Fakulteti i Drejtesisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Ora 11:00 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 9 Prill
Transparenca në Gjykata
Hotel dy Kitarrat Currila, Lagjia nr. 1. Durrës
Ora 9:30-12:30Shiko në Hartë
Datë 11 Prill
Transparenca në Gjykata
Salla e Konferencave, Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës
Ora 11:00-13:30Shiko në Hartë
Datë 10 Prill
Transparenca në Gjykata
Salla e Konferencave, Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës
Ora 11:00- 13:30Shiko në Hartë
Datë 12 Prill
Transparenca në Gjykata
Fakulteti i Drejtesisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Ora 13:30 – 16:00Shiko në Hartë
Datë 15 Prill
Transparenca në Gjykata
Universiteti i Tiranës “Fakulteti i Drejtesisë"
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 16 Prill
Transparenca në Gjykata
Regina Garden”, “Sheshi Pavaresia”, Vlorë
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 17 Prill
Transparenca në Gjykata
Hotel “Regina Garden”, “Sheshi Pavaresia”, Vlorë
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 18 Prill
Transparenca në Gjykata
Hotel “Regina Garden”, “Sheshi Pavaresia”, Vlorë
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 19 Prill
Transparenca në Gjykata
Hotel “Regina Garden”, “Sheshi Pavaresia”, Vlorë
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 23 Prill
Transparenca në Gjykata
Salla e Konferencave, Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës
Ora 11:00 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 24 Prill
Transparenca në Gjykata
Hotel dy Kitarrat Currila, Lagjia nr. 1. Durrës
Ora 9:30 – 12:30Shiko në Hartë

Kalendari Mars 2024

Datë 5 Mars
Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore
Universiteti i Tiranës “Fakulteti i Drejtesisë
Ora 12:00 – 14:30Shiko në Hartë
Datë 6 Mars
Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore
Rr. Ismail Qemali, Godina nr. 3, Ap nr. 6, Tiranë
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 11 Mars
Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore
Hotel dy Kitarrat Currila, Lagjia nr. 1. Durrës
Ora 9:30 – 12:30Shiko në Hartë
Datë 12 Mars
Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore
Salla e Konferencave, Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës
Ora 12:30 – 14:30Shiko në Hartë
Datë 13 Mars
Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore
Universiteti i Tiranës “Fakulteti i Drejtesisë"
Ora 12:30 – 14:30Shiko në Hartë
Datë 15 Mars
Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore
Salla e Konferencave, Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës
Ora 12:30 – 14:30Shiko në Hartë
Datë 18 Mars
Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore
Qendra Rinore Arka, Rruga Palok Kurti, Nr. 1, Shkodër
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 19 Mars
Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore
Hotel “Regina Garden”, “Sheshi Pavaresia”, Vlorë
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 20 Mars
Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore
Universiteti “Ismail Qemali” Vlore “Departamenti i Drejtesisë
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 20 Mars
Transparenca e Gjykatave
Rr. Ismail Qemali, Godina nr. 3, Ap nr. 6, Tiranë
Ora 10:30 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 21 Mars
Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore
Fakulteti i Drejtesisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Ora 10:30 – 13:00Shiko në Hartë
Datë 27 Mars
Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore
Universiteti “Ismail Qemali” Vlore “Departamenti i Drejtesisë
Ora 10:30 – 13:00Shiko në Hartë
Datë 28 Mars
Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore
Fakulteti i Drejtesisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Ora 10:30 – 13:00Shiko në Hartë

Kalendari Shkurt 2024

Datë 2 Shkurt
Integriteti Gjyqësor
Rr. Ismail Qemali, Godina nr. 3, Ap nr. 6, Tiranë
Ora 10:30- 13:30Shiko në Hartë
Datë 5 Shkurt
Integriteti Gjyqësor
Hotel dy Kitarrat Currila, Lagjia nr. 1. Durrës
Ora 10:30- 13:30Shiko në Hartë
Datë 9 Shkurt
Integriteti Gjyqësor
Qendra Rinore Arka, Rruga Palok Kurti, Nr. 1, Shkodër
Ora 10:30- 13:30Shiko në Hartë
Datë 12 Shkurt
Integriteti Gjyqësor
Hotel “Regina Garden”, “Sheshi Pavaresia”, Vlorë
Ora 10:30- 13:30Shiko në Hartë
Datë 20 Shkurt
“Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore”
Rr. Ismail Qemali, Godina nr. 3, Ap nr. 6, Tiranë
Ora 10:30- 13:30Shiko në Hartë
Datë 23 Shkurt
“Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore”
Hotel dy Kitarrat Currila, Lagjia nr. 1. Durrës
Ora 9:30- 12:30Shiko në Hartë
Datë 26 Shkurt
“Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore”
Qendra Rinore Arka, Rruga Palok Kurti, Nr. 1, Shkodër
Ora 10:30- 13:30Shiko në Hartë
Datë 29 Shkurt
“Meritokracia ne Karrierat Gjyqesore”
Hotel “Regina Garden”, “Sheshi Pavaresia”, Vlorë
Ora 10:30- 13:30Shiko në Hartë

Kalendari Janar 2024

Datë 15 Janar
Integriteti Gjyqësor
Hotel dy Kitarrat Currila, Lagjia nr. 1. Durrës
Ora 9:30-12:30Shiko në Hartë
Datë 16 Janar
Integriteti Gjyqësor
Rr. Ismail Qemali, Godina nr. 3, Ap nr. 6, Tiranë
Ora 10:30-13:30Shiko në Hartë
Datë 17 Janar
Integriteti Gjyqësor
Salla e Konferencave, Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës
Ora 12:30-14:30Shiko në Hartë
Datë 18 Janar
Integriteti Gjyqësor
Universiteti i Tiranës “Fakulteti i Drejtesisë"
Ora 11:00 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 23 Janar
Integriteti Gjyqësor
Fakulteti i Drejtesisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Ora 10:30-13:00Shiko në Hartë
Datë 24 Janar
Integriteti Gjyqësor
Qendra Rinore Arka, Rruga Palok Kurti, Nr. 1, Shkodër
Ora 10:30- 13:30Shiko në Hartë
Datë 25 Janar
Integriteti Gjyqësor
Universiteti “Ismail Qemali” Vlore “Departamenti i Drejtesisë
Ora 10:30- 13:00Shiko në Hartë
Datë 26 Janar
Integriteti Gjyqësor
Hotel “Regina Garden”, “Sheshi Pavaresia”, Vlorë
Ora 10:30- 13:30Shiko në Hartë

Kalendari Dhjetor 2023

Datë 1 Dhjetor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Qendra Rinore Arka, Rruga Palok Kurti, Nr. 1, Shkodër
Ora 10:30-13:30Shiko në Hartë
Datë 4 Dhjetor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Hotel “Regina Garden”, “Sheshi Pavaresia”, Vlorë
Ora 10:30-13:30Shiko në Hartë
Datë 5 Dhjetor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Universiteti “Ismail Qemali” Vlore “Departamenti i Drejtesisë
Ora 13:30-15:30Shiko në Hartë
Datë 5 Dhjetor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Fakulteti i Drejtesisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Ora 12:00 – 14:00Shiko në Hartë
Datë 6 Dhjetor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Hotel dy Kitarrat Currila, Lagjia nr. 1. Durrës
Ora 10:30-13:30Shiko në Hartë
Datë 6 Dhjetor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Salla e Konferencave, Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës
Ora 10:00- 12:00Shiko në Hartë
Datë 11 Dhjetor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Rr. Ismail Qemali, Godina nr. 3, Ap nr. 6, Tiranë
Ora 10:30- 13:30Shiko në Hartë

Kalendari Nentor 2023

Datë 1 - 2 Nëntor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Rr. Ismail Qemali, Godina nr. 3, Ap nr. 6, Tiranë
Ora 10:30-13:30Shiko në Hartë
Datë 6 -7 Nëntor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Hotel dy Kitarrat Currila, Lagjia nr. 1. Durrës.
Ora 10:30-13:30Shiko në Hartë
Datë 15-16 Nëntor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Qendra Rinore Arka, Rruga Palok Kurti, Nr. 1, Shkodër
Ora 10:30-13:30Shiko në Hartë
Datë 21 Nëntor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Universiteti i Tiranës “Fakulteti i Drejtesisë"
Ora 11:00 – 13:30Shiko në Hartë
Datë 23 -24 Nëntor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Hotel “Regina Garden”, “Sheshi Pavaresia”, Vlorë
Ora 10:30-13:30Shiko në Hartë

Kalendari Tetor 2023

Datë 12 Tetor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Universiteti i Tiranës “Fakulteti i Drejtesisë"
Ora 11:00-13:30Shiko në Hartë
Datë 13 Tetor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Salla e Konferencave, Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës
Ora 10:00-12:30Shiko në Hartë
Datë 18 Tetor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Fakulteti i Drejtesisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
Ora 10:00-12:30Shiko në Hartë
Datë 25 Tetor
Aksesi në drejtësi dhe procesi i rregullt gjyqësor
Universiteti “Ismail Qemali” Vlore “Departamenti i Drejtesisë
Ora 11:00-13:30Shiko në Hartë

Rreth Projektit

Konsorciumi i udhëhequr nga Instituti për Studime Publike & Ligjore (ISPL), pjesë e së cilit janë gjithashtu Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) dhe Center for Legal Empowerment (CLE), ka filluar projektin e tij tre-vjecar “Gjyqësori në fokus” përmes kontratës së financimit nga Delegacionit i BE-së në Shqipëri në përgjigje të Thirrjes së tij me referencë “EuropeAid/174080/DD/ACT/AL-1 ”Mbështetje për organizatat e shoqërisë civile (OSHC) në fushat e qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit.”. Në këtë kuadër, projekti i ISPL/OSFA/CLE i përgjigjet fushës prioritare ‘Drejtësia’, e adresuar përmes Lot-it 1 – Mbështetje për OSHC-të në fushat Qeverisje e Mirë dhe Sundimi i Ligjit. Projekti synon të aftësojë OSHC-të shqiptare dhe aktorë të tjerë të interesuar për të kryer në mënyrë profesionale monitorimin dhe vlerësimin e funksionimit të gjyqësorit shqiptar në përputhje me legjislacionin dhe procedurat në fuqi si dhe me standardet më të mira ndërkombëtare

Kontaktoni

Tel/Fax: +355 4 2267009
E-Mail: info@ipls.org
Sheshi. “Skenderbej ” Pallati Kultures (QTZHK), kati II, Nr.9, Tirana, Albania.